Privacy statement

Dit is de Privacyverklaring van RTW dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door RTW of aan hen gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers hierna ook ‘wij/ons’ genoemd. RTW is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat RTW beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. RTW is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Gemeenschappelijk doel en belang van RTW, haar medewerkers, relaties en haar klanten is het zorgvuldig verwerken en beveiligen van (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke organisatorische en technologische maatregelen wij nemen om de privacy van alle betrokkenen te beschermen. Heeft u vragen of opmerkingen, of denkt u dat er sprake is van een datalek of kwetsbaarheid in onze beveiliging? Neemt u dan contact op via info@rtw.nl.

Persoonsgegevens:

RTW verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. RTW gebruikt deze gegevens:

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van ons afneemt of aan ons levert, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– Naam;
– Bedrijfsgegevens;
– Telefoonnummer; adres en e-mailadres;
– Functie;
– Nationaliteit, geslacht, geboortedatum en leeftijd;
– Gebruikersnaam en inloggegevens;
– Geslacht;
– IBAN bankgegevens;
– Gegevens in een Verklaring omtrent gedrag (VOG) of VCA;
– Gegevens in een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning;
– Aanwezigheidsregistratie;
– Contactgegevens van uw contactpersoon ingeval van een medisch noodgeval, en daarvoor relevante gezondheidsgegevens;
– Informatie die u zelf invult, zoals bij een contactformulier;
– Informatie bij sollicitaties zoals over opleidingsniveau en werkervaring;
– Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes of pixels die worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie zo relevant mogelijk te maken.

We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:

– Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen. Wij gebruiken functionele cookies.
– Met Monitoring of analytische cookies kunnen we het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en onze dienstverlening hierop aanpassen. Zo kunnen we u als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn.
– Deze partijen bieden een bescherming van gegevens aan die voldoet aan de AVG. Lees hier hoe Google dat doet. Wij gebruiken analyitsche cookies. Door middel van Google Analytics verzamelen we anonieme gebruikersgegevens waardoor we in staat zijn onze diensten te verbeteren.
– Sociale media: cookies kunnen mogelijk ook geplaatst worden voor een verbinding met sociale media. Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter, Instagram, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.
– Google, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma wat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

Kijk voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze cookiepagina >

Grondslag van de verwerking

RTW moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. In dit geval is sprake van de volgende grondslag(en):

Toestemming van de betrokken persoon. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Wij verwerken uw gegevens (mogelijk) voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

– Voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
– Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
– Voor het aanbieden van producten of diensten (marketing), marktonderzoek en analyses;
– Voor onze financiële administratie en fiscale aangiftes;
– Voor het afsluiten van (aansprakelijkheids-)verzekeringen;
– Voor het beperken van onze aansprakelijkheid op basis van wetten zoals de Arbowetgeving, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet Ketenaansprakelijkheid;
– Om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
– Om inschrijvingen te verwerken voor nieuwsbrieven of overige diensten;
– Om sollicitaties te verwerken;
– Om vragen of klachten te verwerken;
– Om onze websites te verbeteren.

Beveiliging persoonsgegevens

RTW neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgt RTW ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

De genomen maatregelen zijn (onder andere):

Wachtwoordbeveiliging van systeem- en cloud-omgevingen;
Versleuteling van gegevens;
Verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding;
Opslag en hosting door een gerenommeerde hostingpartij;
Werknemers zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding;
Met subverwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die hen verplichten de AVG na te leven;
Verwerking geschiedt uitsluitend binnen de EU of door partijen daarbuiten die een gelijk beschermingsniveau hanteren.

Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of programmatuur 100% veiligheid gegarandeerd worden. RTW kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten onze controle ligt.

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

– U daar toestemming voor hebt gegeven;
– Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
– Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt;

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vraag of klacht, of voor de levering of onderhoud van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Deze derden kunnen bijvoorbeeld groepsmaatschappijen zijn, onderaannemers, ICT- en Telecomproviders, post- en mailingbedrijven, banken en bedrijven die betalingsdiensten uitvoeren zoals IDEAL, accountants en juristen of advocaten;

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn, en dat deze derden zich houden aan de AVG;

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met derde partijen zoals de belastingdienst of inspectie SZW, of de politie in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn persoonsgegevens

RTW bewaart uw gegevens daarom standaard drie jaar. Wanneer de maximale wettelijke bewaartermijn korter is, bijvoorbeeld voor sollicitatiebrieven, hanteren wij die kortere termijn. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat RTW deze gegevens heeft, bijvoorbeeld om met u contact op te nemen. Wanneer dat wettelijk toegestaan of verplicht is, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden of voor de afwikkeling van (mogelijke) klachten of procedures, kunnen gegevens langer worden bewaard.

Geen maximale bewaartermijn geldt voor:
– geanonimiseerde gegevens en;
– gegevens welke uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Wel wordt toegezien dat de verwerking van deze gegevens alleen voor die specifieke doeleinden wordt gebruikt.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om ons te vragen uw gegevens te wijzigen, te beperken, over te dragen of te verwijderen. Soms kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld op grond van een wettelijk plicht die op ons rust. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u wij verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. RTW behandelt al uw verzoeken binnen een redelijke termijn, in beginsel binnen een maand. Mocht uw verzoek complex zijn of wanneer wij om andere redenen u niet tijdig kunnen informeren, ontvangt u daarvan bericht.

U kunt uw verzoeken of klachten sturen aan info@rtw.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om identificatie door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Wanneer u niet tevreden bent met onze afwikkeling van uw vraag of klacht, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze deze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie Januari 2024

Weerbericht

Wolken en zon

Het aller aardigste zomer weer houdt nog even aan. Wolken, zonnige momenten en een prima temperatuur. Alleen vrijdag deels nat.

Deze woensdagochtend is er veel ruimte voor de zon. De zwakke wind is noordwest en de temperatuur 19°C.

In de middag en avond zonnig weer. De zwakke wind waait uit het noordwesten. Het kwik loopt op naar 22°C.

De nacht levert helder weer op bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Donderdag ochtend en middag een mix van wolken en flinke opklaringen maar in de avond trekt de hemel dicht. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 24°C aan

In de nacht is het bewolkt en valt er lichte regen. Met 17°C is het een zwoele nacht.

Vrijdag veel bewolking en in de ochtend en deel van de middag soms wat regen. Op het eind van de middag en in de avond klaart het op. De wind blijft zuidwest. De temperatuur is deze dag 21°C.

Het volgende nieuwe weerbericht wordt zaterdag geplaatst.

Foto: Drenthe natuurlijk Hollandse zomerluchten

RTW ook op DAB+
RTW is een ANBI

RTW FM

RTW
Mauritslaan 55
2741 CE Waddinxveen
Tel (0182) 61 03 79
info@rtw.nl

KvK 41173041
RSIN 007799664

Notificaties aanzetten Ja Nee