Redactiestatuut RPL (STICHTING LOKALE OMROEP WOERDEN)

Doelstelling RPL (SLOW)

Artikel 1

RPL (SLOW) heeft als doelstelling “Het ontwikkelen en beheren van een eigentijdse lokale nieuwszender in beeld en geluid voor de brede bevolking van Groot Woerden”. Dit beeld en geluid moeten een positieve bijdrage leveren aan het wonen, werken en/of verblijven in het uitzendgebied van de zender door het verspreiden van nieuws en informatie over maatschappelijke, culturele en godsdienstige ontwikkelingen en activiteiten van Groot Woerden en omgeving.

Beginselverklaring

Artikel 2

 1. De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van het omroepprogramma zijn neergelegd in de statuten van Stichting Lokale Omroep Woerden en het door de Programmaraad geaccordeerde programmabeleid, alsmede in hieruit voortvloeiende regelingen.
  De Programmacommissies zijn hieraan gebonden. Al deze stukken worden geacht bij de medewerkers bekend te zijn.
  Statuten, programmabeleid en regelingen kunnen worden gewijzigd, zoals bepaald in de desbetreffende artikelen van de statuten en met inachtneming van de regels, zoals deze in dit redactiestatuut zijn beschreven.
 2. Dit redactiestatuut beoogt de programmamedewerkers waarborgen te geven voor het onafhankelijk uitoefenen van de hieruit voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan op de wijze als in dit redactiestatuut wordt geregeld.
 3. Op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening gaan de programma- en redactiemedewerkers bij de samenstelling van programmaonderdelen:
  – zonder vooroordelen te werk;
  – geven de gelegenheid tot hoor en wederhoor;
  – betrachten zorgvuldige verificatie;
  – weren verkapte reclame;
  – brengen een zo herkenbaar mogelijk onderscheid aan tussen feitelijke gegevens en de interpretatie daarvan of het commentaar daarop;
  – laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is;
  – stellen zich terughoudend op tegenover sponsoractiviteiten;
  – en verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen zijn.

Organen – hun bevoegdheden en onderlinge verhoudingen

Definities

Artikel 3

Dit statuut verstaat onder:

 • Lokale omroepinstelling: RPL (Stichting Lokale Omroep Woerden).
 • Bestuur: Bestuur van RPL (Stichting Lokale Omroep Woerden). – PR: Programmaraad (PBO).
 • ProCo Radio: Programmacommissie aan wie de samenstelling van het Radioprogramma van de lokale omroep is gedelegeerd.
 • ProCo TV: Programmacommissie aan wie de samenstelling van het TV-programma van de lokale omroep is gedelegeerd.
 • Hoofd ProCo Radio: voorzitter van de Radioprogrammacommissie.
 • Hoofd ProCo TV: voorzitter van de TV-programmacommissie.
 • Programmamedewerkers: de programmamedewerkers van de lokale omroep belast met werkzaamheden in het kader van de productie en samenstelling van de omroepprogramma’s.
 • Programmacommissie: Hoofd ProCo Radio of ProCo TV en minimaal 4 tot maximaal 6 uit haar midden aangewezen programmamedewerkers.

De lokale omroep

Artikel 4

RPL (SLOW) is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hetgeen in haar zendtijd wordt uitgezonden, zowel intern als tegenover derden.
De samenstelling van de omroepprogramma’s is gedelegeerd aan de ProCo Radio en de ProCo TV. Het Bestuur van RPL (SLOW) houdt achteraf en met terughoudendheid toezicht op de naleving van statuten, programmabeleid en regelingen.

De programmamedewerkers

Artikel 5

Benoeming, schorsing of ontslag van de programmamedewerkers vinden plaats bij bestuursbesluit. Uitgangspunten voor het beleid zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Het hoofd ProCo Radio en hoofd ProCo TV

Artikel 6

 1. Het hoofd ProCo Radio of hoofd ProCo TV kan worden ontslagen bij bestuursbesluit.
 2. De commissieleden zijn bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van het hoofd ProCo Radio respectievelijk hoofd ProCo TV in te dienen bij het Bestuur. Een dergelijk voorstel vereist de instemming van tweederde van de leden van de betreffende commissie.

Artikel 7

 1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van hoofd ProCo Radio of hoofd ProCo TV wordt door het Bestuur een sollicitatie- en selectiecommissie ingesteld.
 2. Daarin hebben zitting:
  – twee leden van de Programmaraad.
  – twee leden van het Bestuur, waaronder het bestuurslid belast met het personeelsbeleid.
  – een lid, aangewezen door de ProCo Radio- of ProCo TV-leden.
 3. Het bestuurslid belast met het personeelsbeleid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor.
 4. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van een verslag van haar werkzaamheden, in bij het Bestuur.

Artikel 8

 1. De ProCo Radio of ProCo TV is belast met de verantwoordelijkheid inzake de samenstelling van de omroepprogramma’s en is met betrekking tot de omroepprogramma’s verantwoordelijk voor de naleving van statuten, programmabeleid en regelingen.
  Binnen dit kader draagt zij de verantwoordelijkheid voor de programmering, wijst zendtijd toe en stelt eventueel nadere voorwaarden en geeft instructies.
 2. Het hoofd ProCo Radio en/of hoofd ProCo TV is/zijn bij voorkeur lid van het Bestuur.

De Programmacommissie Radio en de Programmacommissie TV (ProCo Radio en ProCo TV)

Artikel 9

 1. De ProCo Radio en ProCo TV bepalen de uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid.
  Zij bezien in het kader daarvan ondermeer:
  – de coördinatie van de omroepprogramma’s.
  – de bewaking van de interne en externe communicatie-uitingen.
  – een behoorlijke technische kwaliteit van de programmaonderdelen.
 2. De voornaamste taak bestaat uit het bewaken en eventueel verder uitvoeren van het programmabeleid door onder meer:
  – Beoordeling van (nieuwe) programma’s.
  – Beoordeling van nieuwe programmamedewerkers.
  – Toewijzing van nieuwe programma’s.
  – Toewijzing van vaste uitzendtijden.
  – Beoordeling van samenhang tussen programma’s.
  – Fiattering van incidentele wijzigingen in de programmering t.b.v. feestdagen, evenementen, jubilea enz. op verzoek van de EveCo of Bestuur.
  – Beoordeling van de huisstijl zoals jingles en andere RPL-promoties.
 3. Het hoofd ProCo Radio of hoofd ProCo TV zit de betreffende commissievergaderingen voor.
 4. De ProCo Radio of ProCo TV kan besluiten vertegenwoordigers van binnen en adviseurs van buiten de lokale omroep aan zijn vergaderingen deel te laten nemen. Zij hebben een adviserende stem.
 5. Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt.

Verhouding Bestuur en ProCo Radio en ProCo TV

Artikel 10

 1. Alvorens het Bestuur en/of de ProCo Radio of ProCo TV een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de werkzaamheden worden de programma- medewerkers zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord.
 2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:
  a. Ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van de omroepprogramma’s.
  b. Ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema.
  c. Ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie.
  d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derden, voor zover deze een ander dan incidenteel karakter hebben.
  e. De benoeming van het hoofd ProCo Radio of hoofd ProCo TV.
  f. Ingrijpende wijzigingen in de samenstelling van de ProCo Radio of ProCo TV.
  g. Wijzigingen in het redactiestatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde.
  h. Wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de medewerkers.
  i. Disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.
 3. Tijdig voordat de begroting van RPL (SLOW) wordt vastgesteld, wordt deze door het Bestuur aan de ProCo Radio en ProCo TV voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de medewerkers.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Artikel 11

 1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij/zij zich niet kan neerleggen bij een door het hoofd ProCo Radio of hoofd ProCo TV ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij/zij zich wenden tot het Bestuur om een uitspraak.
 2. Wanneer het hoofd ProCo Radio of hoofd ProCo TV besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden.
  Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot het Bestuur met het verzoek om een uitspraak.
 3. Wanneer het hoofd ProCo Radio of hoofd ProCo TV meent een uitspraak van het Bestuur, zoals hierboven bedoeld, niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan het Bestuur.
 4. Indien het Bestuur van RPL (SLOW) ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of over één of meer uitgezonden programmaonderdelen, dient het hoofd ProCo Radio of hoofd ProCo TV en de betrokken medewerker(s) ter zake te worden gehoord. Als het Bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen

Artikel 12

Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit redactiestatuut of het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen –indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen– worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 13

Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de medewerkers, één door het Bestuur en één door de ProCo Radio of ProCo TV en Bestuur gezamenlijk.

Artikel 14

De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Wijziging redactiestatuut

Artikel 15

Wijzigingen van dit redactiestatuut worden vastgesteld door het Bestuur.

Woerden, 10 juni 2016

Video

Weerbericht

Zonnig zomerweer

Deze dinsdag is het zonnig en warmt het snel op bij een heldere hemel.

In de ochtend zonnig en onbewolkt weer. Er staat nauwelijks wind en de thermometer geeft 23°C aan.

In de middag zonnig weer en enkele stapelwolken. De zwakke wind is noordoost. Het kwik loop op naar een zomerse waarde van 27°C.

De nacht verloopt helder. Het is met 17°C als minimum een zwoele nacht.

Woensdag eveneens een zonnige en warme zomerdag. De wind zit in de oosthoek. Met 28°C gaan we richting tropische waarde.

Foto: Tonnie Morsink Heldere nacht