Privacy statement Stichting Lokale Omroep Oudewater (Midland FM)

Stichting Lokale Omroep Oudewater (verder te noemen ‘Midland FM’) vindt de bescherming van
persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid.
Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
  In dit privacy statement beschrijft Midland FM hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw
  persoonsgegevens omgaat.
 2. Wat is een persoonsgegeven?
  Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.
  Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf
  of Midland FM beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen
  dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij jouw mailadres of social
  media accountnaam bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan
  van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons
  daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw zakelijke
  functie vanuit een commerciële relatie dan wel jouw hoedanigheid met betrekking tot een
  journalistieke relevantie.
  Aan ons verstrekte gegevens
  Als je met Midland FM een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van
  jou nodig:
  ● naam en adres;
  ● contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
  ● geslacht;
  ● geboortedatum (inzake arbeidsrelatie)
  ● financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).
  Daarnaast verwerkt Midland FM in het kader van acquisitie de volgende gegevens om zodoende te
  kunnen informeren over commerciële alsook programmatische ontwikkelingen:
  ● naam en adres;
  ● contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
  ● geslacht.
  Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten.
  Als je gebruik maakt van redactionele diensten van Midland FM of anderszins contact hebt met ons,
  verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij
  ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
  ● gegevens die betrekking hebben op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander
  nummer;
  ● naam en eventuele nickname
  ● profielfoto;
  ● gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals interacties op publicaties;
  ● social media-accounts.
  Van de vrienden van Midland FM bewaren wij maximaal de onderstaande gegevens. Opmerking
  hierbij is dat de financiële gegevens zouden volstaan, maar de overige genoemde
  persoonskenmerken wenselijk zijn voor een optimaal relatiebeheer.
  ● naam en adres;
  ● contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
  ● financiële gegevens (bankrekeninginformatie).
 4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
  De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel
  6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
 5. Toestemming
 6. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 7. Wettelijke verplichting
 8. Vervulling van een taak van algemeen belang
 9. Gerechtvaardigd belang van Midland FM of een derde
  Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: redactie, marketing, reclame, beveiliging van data,
  (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, beheer.
 10. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
  Midland FM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer
  achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement.
  ● Het opbouwen en onderhouden van de (potentiële) klantrelatie inclusief het onderhouden van een
  directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer
  voor commerciële alsook administratieve doeleinden [grondslag: 2, 5].
  ● Het afhandelen van overeenkomsten inzake reclamecampagnes alsook co-producties (inclusief
  facturering), het verwerken in financiële administraties en programmatische afhandeling [grondslag:
  2, 5].
  ● Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op
  te nemen uit journalistiek Midland FM punt[grondslag: 4 en 5].
  ● Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren
  [grondslag: 5].
  ● Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of
  5].
  ● Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de
  mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is
  aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
  ● Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur
  af te stemmen [grondslag: 5].
  ● Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten
  [grondslag: 5].
  ● Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de
  algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
  ● Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van
  relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
  ● Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze
  rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
  ● Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
  ● Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens.
  Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke
  voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].
 11. Delen met derden
  Midland FM deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met
  bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in
  artikel 5 van dit privacy statement:
  ● met gelieerde financiële/boekhoudkundige dienstverleners met als doel financiële zaken naar
  behoren en volgens contractuele afspraak af te wikkelen
  [grondslag: 2];
  ● met erkende aanbieders van online-platforms [grondslag: 1, 2 of 5];
  ● als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
  [grondslag: 3];
  ● als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten
  of van misbruik inzake producten en dienstverlening van en door Midland FM, kunnen wij
  persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan
  instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het
  Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
  ● Midland FM kan jouw gegevens ook delen met erkende leveranciers van mailfaciliteiten als wel
  marktonderzoek. Dit enkel voor diensten Midland FM. [grondslag:5].
  ● met partijen die Midland FM assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan
  accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
  ● voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals een reorganisatie) [grondslag: 5]. Midland FM
  gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’.
  (bijvoorbeeld banken, verzekeraars en onderzoeksbureaus (met als doel marktonderzoek of
  klanttevredenheidsonderzoek) uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens
  uitsluitend verwerken volgens strenge branchegerelateerde regelgeving inzake privacy of na
  overeenstemming met de instructies en onder de controle van Midland FM.
 12. Hoe lang wij gegevens bewaren
  Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) jij klant bent bij Midland FM of interesse blijft tonen
  in de diensten van Midland FM, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op
  goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.
 13. In kaart brengen websitebezoek
  Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en
  hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke
  technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te
  personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen
  cookies wenst, kun je die weigeren.
  Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over de Privacy Policy van Google.
  https://policies.g Midland FM le.com/privacy
 14. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
  Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie
  wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via
  secretaris@rplwoerden.nl, Midland FM zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke
  termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Naast het recht op inzage
  heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:
  ● het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van
  jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
  ● het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  ● het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
  ● het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
  ● het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
  ● het recht op dataportabiliteit;
  ● het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
  ● het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege
  de gerechtvaardigde belangen van Midland FM of een derde (afhankelijk van jouw
  persoonlijke omstandigheden).
  Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van
  te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie
  van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om op deze kopie de
  pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort),
  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.
 15. Beveiliging en bescherming van gegevens
  Midland FM past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Midland
  FM heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens
  te beveiligen. Hiertoe zijn overeenkomsten opgesteld met verwerkers. Deze
  beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.
 16. Contact
  Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen
  met:
  Midland FM
  P/A: Rubenssstraat 1
  3443 GE Woerden
  0348-563420 / admin@midlandfm.net
 17. Wijzigingen
  De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van
  gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy
  statement aan te passen.
  Dit statement is voor het laatst herzien op 03-03-2024.

Weerbericht

Zonnig zomerweer

Deze dinsdag is het zonnig en warmt het snel op bij een heldere hemel.

In de ochtend zonnig en onbewolkt weer. Er staat nauwelijks wind en de thermometer geeft 23°C aan.

In de middag zonnig weer en enkele stapelwolken. De zwakke wind is noordoost. Het kwik loop op naar een zomerse waarde van 27°C.

De nacht verloopt helder. Het is met 17°C als minimum een zwoele nacht.

Woensdag eveneens een zonnige en warme zomerdag. De wind zit in de oosthoek. Met 28°C gaan we richting tropische waarde.

Foto: Tonnie Morsink Heldere nacht

Bestuur
PBO
jaarverslagPBO
Privacy statement