Redactiestatuut

Redactiestatuut

(Waar in de tekst de mannelijke vorm voor functionarissen wordt gehanteerd, is tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.)

Artikel 1. Doel redactiestatuut

Dit redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de redactie van RTV Krimpenerwaard te waarborgen bij het uitoefenen van haar journalistieke taak. Het regelt voorts de rechten en plichten van de medewerkers in relatie tot de journalistieke functie van RTV Krimpenerwaard. Bij RTV Krimpenerwaard zijn alle medewerkers werkzaam als vrijwilliger op basis van een door het bestuur met hen gesloten vrijwilligersovereenkomst. Het bestuur heeft de hoofdredacteur, die als enige medewerker in dienst is van RTV Krimpenerwaard, gemachtigd om namens het bestuur deze overeenkomst te tekenen. Als er een vacature is wordt de functie waargenomen door daartoe bereid zijnde vrijwilligers.

Artikel 2. Doelstelling lokale omroep/uitgangspunten media-aanbod

 2.1 RTV Krimpenerwaard stelt zich uitsluitend en hoofdzakelijk ten doel het op lokaal/ regio niveau uitvoeren van de publieke media-opdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente Krimpenerwaard en directe omgeving, waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

2.2 RTV Krimpenerwaard heeft het programmabeleid bepalende orgaan (PBO), dat het media-aanbodbeleid bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente(n) waarop de instelling zich richt. 

De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van het media-aanbod van RTV Krimpenerwaard zijn neergelegd in de statuten van de lokale omroep en in het door het PBO vastgestelde programmabeleid, en ook in de hieruit voortvloeiende regelingen.

2.3 RTV Krimpenerwaard bepaalt, onverminderd het bepaalde bij of op grond van de Mediawet, vorm en inhoud van het door haar verzorgde media-aanbod en is daar verantwoordelijk voor.

Artikel 3. Bij redactiestatuut betrokken organen

Redactie

De redactie wordt gevormd door de medewerkers die bij RTV Krimpenerwaard onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur werkzaam zijn. Het managementteam, bestaande uit onder meer de hoofden van de Radio, TV, communicatie en het redactieteam, adviseert de hoofdredacteur over de uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid.

Hoofdredactie

De hoofdredactie wordt gevormd door de hoofdredacteur; aan hem is de samenstelling van het media-aanbod gedelegeerd; hij is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van het media-aanbod op welk medium dan ook (de reclameboodschappen uitgezonderd), ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaatsgevonden; hij heeft de leiding over de redactie; de hoofdredacteur maakt deel uit van de redactie; de hoofdredacteur ziet er op toe dat in de berichtgeving de vereiste journalistieke zorgvuldigheid is betracht en dat openbaarmaking van het media-aanbod of onderdelen daarvan niet in strijd zijn met de wet.

De hoofdredacteur is bevoegd om namens het bestuur de vrijwilligersovereenkomst met de medewerkers te sluiten. Het bestuur heeft de hoofdredacteur niet gemachtigd om tot schorsing of ontslag van medewerkers over te gaan. Het bestuur is bij uitsluiting daartoe bevoegd, doch zal evenwel alvorens te besluiten tot schorsing of ontslag, de hoofdredacteur horen en ook, indien mogelijk, de betrokken medewerker.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het zakelijk beleid van RTV Krimpenerwaard en is verantwoordelijk voor de inhoud van de reclame-uitzendingen (reclameboodschappen). Het bestuur zal in de regel voor de uitvoering van dit beleid een medewerker (vrijwilliger) aanwijzen die feitelijk, maar onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zorgdraagt voor de inhoud en programmering van de reclameboodschappen.

Artikel 4. Begripsbepalingen

Nieuwsbulletins

Tot de nieuwsbulletins worden gerekend het media-aanbod, of delen daarvan, dat primair bedoeld is te informeren over actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en achtergronden bij die actualiteit.

Overig media-aanbod

Tot het overige media-aanbod wordt het media-aanbod gerekend dat niet primair gekoppeld is of behoeft te zijn aan actuele gebeurtenissen en dat veelal een onderhoudend informatief karakter heeft.

Gesponsord media-aanbod

Dit media-aanbod of onderdelen daarvan komt tot stand door medefinanciering en/of zakelijke ondersteuning door derden, zonder afbreuk te doen aan de journalistieke onafhankelijkheid.

Reclameboodschappen

Reclameboodschappen zijn alle uitingen van bedrijven en/of instellingen – al dan niet betaald – die erop zijn gericht het publiek te bewegen tot het kopen van een bepaald product of het gebruikt maken van een bepaalde dienstverlening.

Artikel 5. Journalistieke onafhankelijkheid

5.1 De redactie oefent de haar opgedragen programmatische journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan op de wijze zoals in dit redactiestatuut is geregeld.

5.2 De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering of met belangengroepen.

5.3 De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten, als de vrijheid van meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele geaardheid.

5.4 De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als analyse; zij laat zich leiden door de uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.

Artikel 6. Hoofdredacteur en bestuur

6.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het PBO vastgestelde media- aanbodbeleid en is verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van het door RTV Krimpenerwaard verzorgde media-aanbod; het bestuur delegeert de voorbereiding en samenstelling van het media-aanbod aan de hoofdredacteur; het bestuur oefent achteraf en met terughoudendheid toezicht uit op de naleving van de statuten, het media-aanbodbeleid en de uit de statuten en het media-aanbodbeleid voortvloeiende regelingen.

6.2 De hoofdredacteur is belast met de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid van RTV Krimpenerwaard; hij is met betrekking tot het media-aanbod verantwoordelijk voor de naleving van hetgeen daarover is opgenomen in de statuten en voor de naleving van de door het bestuur vastgestelde richtlijnen; hij heeft de dagelijkse leiding over de redactie; hij wijst menskracht en budget toe aan het media-aanbod.

6.3 Het bestuur waarborgt de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie.

6.4 Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwerven, accepteren en verzorgen (uitzenden) van reclameboodschappen; het bestuur vrijwaart te allen tijde de redactie van verantwoordelijkheid voor inhoud en programmering van reclameboodschappen.

6.5 Het bestuur ziet erop toe dat nieuwsbulletins niet zijn gefinancierd door een of meer opdrachtgevers; het bestuur zal de redactie op generlei wijze verplichten tot het leggen van verbanden tussen de nieuwsberichtgeving en mogelijke belangen van opdrachtgevers, ten gunste noch ten nadele van die laatsten.

6.6 In alle gevallen dat het bestuur weet of redelijkerwijs moet weten dat een beslissing direct of indirect invloed heeft op objectiviteit, geloofwaardigheid, kwaliteit of karakter van het media-aanbod of een onderdeel daarvan, pleegt zij vooraf overleg met de hoofdredacteur.

6.7 De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de hoofdredacteur; de hoofdredacteur heeft geen stemrecht in de bestuursvergadering. 

Artikel 7. Hoofdredactie/hoofdredacteur en redactie

7.1 De hoofdredacteur zal zich bij de uitoefening van zijn taak laten leiden door de bepalingen in dit redactiestatuut.

7.2 De hoofdredacteur draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de vorm van de uitgezonden reclameboodschappen.

7.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2 van dit redactiestatuut, belegt de hoofdredacteur ten minste tweemaal per jaar een plenaire redactievergadering waarin hij uitleg geeft over het redactionele beleid, waaronder begrepen de journalistieke uitgangspunten, de programmatische plannen en de besteding van het redactiebudget.

7.5 Leden van de redactie zullen, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur en de hoofdredacteur, geen contacten onderhouden met bedrijven, instellingen of maatschappelijke groeperingen, gericht op het tot stand komen van enige zakelijke of persoonlijke samenwerking met genoemde bedrijven, instellingen of maatschappelijke groeperingen.

7.6 Leden van de redactie dragen hun eventuele politieke en/of levensbeschouwelijke overtuiging niet zodanig uit, dat hun journalistieke onpartijdigheid en die van RTV Krimpenerwaard in het gedrang komt.

7.7 Het gebruik van de naam RTV Krimpenerwaard voor afzonderlijk media-aanbod of onderdelen hiervan, voor eigen gewin van redactieleden, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur en de hoofdredacteur.

Artikel 8. Overleg en advies

8.1 De partijen die aan dit redactiestatuut gebonden zijn, verklaren het hoogste belang te hechten aan goede werkverhoudingen tussen de redactieleden en de overige medewerkers en ook tussen de redactieleden onderling; zij erkennen het belang van onderling overleg in situaties die daarom vragen.

8.2 Over zaken die verband houden met het bepaalde in dit redactiestatuut, zal de hoofdredacteur in geen geval overleg met de redactie ontwijken of weigeren.

8.3 Over zaken die verband houden met het bepaalde in dit redactiestatuut, zal het bestuur in geen geval overleg met de hoofdredacteur ontwijken of weigeren.

Artikel 09. Rechten van de leden van de redactie

09.1 Een lid van de redactie die ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht, dan wel de opdracht in strijd acht met de journalistieke grondbeginselen, zoals omschreven in artikel 5 van dit statuut, kan deze opdracht weigeren.

09.2 Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programma, dan dient het betrokken lid van de redactie daarvan tijdig in kennis gesteld te worden; het betrokken lid van de redactie kan verlangen dat het programma niet wordt uitgezonden; indien de hoofdredacteur niettemin tot uitzending besluit, zal het programma niet van de naam van het betrokken lid van de redactie worden voorzien; als het betrokken lid van de redactie het niet met de genomen beslissing eens is, kan hij zich wenden tot het bestuur met het verzoek om een uitspraak.

09.3 Wanneer de hoofdredacteur besluit tot het heruitzenden van een programma of toestemming verleent aan een derde partij tot heruitzending of openbaarmaking op welk medium dan ook, dan is daarvoor geen toestemming vereist van het betrokken lid van de redactie.

Artikel 10. Benoeming en ontslag van de hoofdredacteur

10.1 De hoofdredacteur van de lokale omroep wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur; de uitgangspunten voor het beleid bij benoeming en ontslag van de hoofdredacteur zijn vastgelegd in de statuten van de lokale omroep.

Artikel 11. De begroting

11.1 De begroting wordt, na overleg met de hoofdredacteur, vastgesteld door het bestuur.

Artikel 12. Samenwerking, fusie, overdracht en overname

12.1 Omtrent het voornemen van het samengaan van RTV Krimpenerwaard met een andere lokale omroep of enige andere onderneming of organisatie zal het bestuur de hoofdredacteur zo spoedig mogelijk informeren.

12.2 Het bestuur zal alles doen om de werking van dit statuut te garanderen, ook indien zich situaties voordoen als in het vorige lid bedoeld.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Bij geschillen die direct samenhangen met de bepalingen van dit redactiestatuut of die naar aanleiding van het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen betrokkenen eerst trachten middels mediaton tot een oplossing te komen, tenzij dat van (een van de) betrokkenen niet kan worden gevergd.

Artikel 14. Slotbepaling

14.1 Dit redactiestatuut treedt in werking na overeenstemming tussen het bestuur en de hoofdredacteur. Dit statuut maakt deel uit van de vrijwilligersovereenkomst die tussen de hoofdredacteur en elk lid van de redactie is gesloten.

14.3 Wijziging van dit redactiestatuut kan slechts plaatsvinden met instemming van het bestuur en de hoofdredacteur.

Laatste nieuws uit de Krimpenerwaard

Vrienden van RTV Krimpenerwaard

Zoek